Đã có lThongBaoLichThiịch kiểm tra chung cho tuần 16 (từ ngày 03 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12).

Phụ huynh theo dõi cập nhật đôn đốc nhắc nhở con em mình tập trung ôn bài để có kết quả cao.

Xin cảm ơn sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường./.New Doc 2018-11-29 15.06.59

Chi tiết thời khoá biểu download tại đây

Đã có lịch kiểm tra chung cho tuần 15 (từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12).

Phụ huynh theo dõi cập nhật đôn đốc nhắc nhở con em mình tập trung ôn bài để có kết quả cao.

Xin cảm ơn sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường./.

New Doc 2018-11-23 15.55.13

Chi tiết thời khoá biểu download tại đây