Luật Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở

Đăng ngày: 2024-02-28 18:14:04
Sửa ngày: 2024-02-28 18:14:04
Người đăng: thcstranhungdao

Tên file: Luat-Thuc-Hien-Dan-Chu-Co-So_T02.2024.pdf
Kích thước: 626.62 KB
Tải về


QUỐC HỘI
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Luật số: 10/2022/QH15 Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022

 

LUẬT

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.